Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle individuele sessies, cursussen, trainingen en workshops die door Feel Welles worden aangeboden.
1.2. Onder cliƫnt wordt een deelnemer aan een individuele sessie, cursus, training of workshop verstaan.

Artikel 2: Aanmelden

2.1 Het aanmelden geschiedt door het digitaal inzenden van het ingevulde contact- en/of aanmeldformulier. Voor een individuele sessie is het ook mogelijk om per e-mail of telefoon een afspraak te maken.
2.2 De aanmelding voor een individuele sessie, cursus, training of workshop van Feel Welles is definitief na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier en/of wanneer de cliƫnt per e-mail een bevestiging van de aanmelding of afspraak heeft ontvangen.
2.3 De cursussen, trainingen en workshops worden gegeven onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.4 Met het inschrijven gaat de cliƫnt akkoord met de betalingsvoorwaarden, zie hiervoor verder artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: AnnuleringĀ 

3.1 Annulering van een cursus, training of workshop, dient per e-mail, of schriftelijk te gebeuren. Het annuleren van een individuele sessie is ook mogelijk via een Whatsapp of SMS. De datum van ontvangst door Feel Welles geldt als datum van de annulering.
3.2 Afspraken voor een individuele sessie moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de sessie geannuleerd worden per e-mail, Whatsapp, SMS of telefonisch. Dit geldt ook als je onverhoopt ziek wordt. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak is Feel Welles gerechtigd de gereserveerde tijd (of een gedeelte hiervan) aan de cliƫnt in rekening te brengen. Binnen 24 uur annuleren voor de afspraak zal 100% in rekening worden gebracht. Tussen de 24 tot 48 uur annuleren voor de afspraak zal 50% in rekening gebracht worden.
3.3 Bij een cursus, training of workshop geldt het volgende: Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang, dient Feel Welles daarvan schriftelijk of per e-mail in kennis te worden gesteld waarna Feel Welles 100% van de bijdrage voor de desbetreffende cursus, training of workshop, restitueert.
3.4 Bij annulering tussen de 28 en 14 dagen voor aanvang van de cursus, training of workshop, dient Feel Welles daarvan schriftelijk of per e-mail in kennis te worden gesteld, waarna Feel Welles 60% van de bijdrage voor de desbetreffende cursus, training of workshop, restitueert.
3.5 Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus, training of workshop wordt geen restitutie verleend.
8 en 14 dagen voor aanvang van de cursus, training of workshop, dient Feel Welles daarvan schriftelijk of per e-mail in kennis te worden gesteld, waarna Feel Welles 60% van de bijdrage voor de desbetreffende cursus, training of workshop, restitueert.

3.6 Cliƫnten schrijven zich steeds voor de gehele cursus, training of workshop in, tussentijds annuleren is niet mogelijk.
3.7 Feel Welles heeft het recht om een cursus, training of workshop te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of bij onvoorziene omstandigheden.
3.8 Indien een cursus, training of workshop vanwege onvoldoende inschrijvingen geen doorgang vindt, worden de reeds betaalde kosten/termijnen binnen 2 weken na annulering terugbetaald. Over de annulering van een cursus, training of workshop wordt op zijn laatst 1 week voor de aanvangsdatum besloten.
3.9 Feel Welles behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van de cursussen, trainingen en workshops organisatorische wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Alle betalingen worden voldaan middels gepast contant geld, via een (Tikkie) betalingsverzoek, Mollie betaling of een overschrijving op IBAN-rekeningnummer NL 11 RABO 03 60 63 75 15 ten name van Feel Welles.
4.2 Op de factuur staat de datum waarop de factuur uiterlijk moet zijn voldaan.
4.3 Indien de cliƫnt gebruik maakt van de aangeboden mogelijkheden tot betaling van verschuldigde bedragen in termijnen, dienen die termijnen tijdig aan Feel Welles te worden voldaan.
4.4 Bij niet nakoming van de overeengekomen betalingstermijnen is de cliĆ«nt in verzuim. Feel Welles behoudt zich het recht voor om per betalingsherinnering ā‚¬ 15,-administratiekosten in rekening te brengen.
4.5 Bij het uitblijven van betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten volledig voor rekening van de cliƫnt, te weten de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, overeenkomstig de gebruikelijke tarieven.
4.6 Feel Welles is bevoegd om in geval van niet-betaling de cliƫnt van verdere cursussen, trainingen en workshops uit te sluiten.

Artikel 5: Uitvoering

5.1 Voor of bij de inschrijving ontvangt de cliƫnt alle informatie waaruit blijkt:
* De aanvang en het einde van de individuele sessie, cursus, training(en) of workshop;
* Het aantal dagen waarop de individuele sessie, cursus, training(en) of workshop plaats zal / zullen vinden;
* De tijdsduur van de individuele sessie, cursus, training(en) of workshop
5.2 De individuele sessies, cursussen, trainingen en workshops worden gegeven door en onder verantwoordelijkheid van Linda Welles.
5.3 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers is slechts toegestaan met voorafgaande toestemming van Feel Welles, welke toestemming zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang kan worden ingetrokken.
5.4 Feel Welles heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren, verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
5.5 Indien Feel Welles besluit om een individuele sessie, cursus, training of workshop tussentijds of voortijdig te beƫindigen, worden over reeds plaatsgevonden activiteiten geen terugbetalingen aan de cliƫnt gedaan. Eventuele vooruitbetalingen door de cliƫnt worden binnen twee weken terugbetaald.
5.6 Voor zover Feel Welles voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de cliƫnt, is Feel Welles uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.
5.7 Feel Welles is verantwoordelijk voor het faciliteren van de individuele sessies, cursussen, trainingen en workshops, maar niet voor het resultaat dat hier wel of niet door geboekt wordt.
5.8 Als de cliƫnt in groepsverband te onvoldoende in harmonie is met de meerderheid dat er geen constructieve interactie meer plaats kan vinden of het uitvoeren van de cursus, training of workshop wordt belemmerd, behoudt Feel Welles het recht om de persoon de toegang tot een volgende deelname te weigeren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Feel Welles verwacht van cliƫnten openheid van zaken met betrekking tot informatie die van invloed kan zijn op het volgen van een individuele sessie, cursus, training of workshop. Tevens verwacht Feel Welles dat cliƫnten zowel fysiek als geestelijk in staat zijn om de individuele sessie, cursus, training of workshop te volgen. Het niet, niet-tijdig of gebrekkig verstrekken van deze informatie kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de individuele sessie, cursus, training of workshop.
6.2 Feel Welles is niet bevoegd om medische diagnoses te stellen. Dit betekent dat zij jou altijd adviseert contact op te nemen met je huisarts of specialist om fysieke en/of emotionele klachten kenbaar te maken en via de reguliere gezondheidszorg te laten onderzoeken. De cliƫnt is zelf verantwoordelijk voor het voortzetten van de medische behandeling/zorg of medicatie.
6.3 Feel Welles sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel), diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen, opgedaan voor, tijdens, na en (direct dan wel indirect) ten gevolge van de gevolgde individuele sessie, cursus, training of workshop.
6.4 Feel Welles kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten (schade en of letsel, bij- of nawerkingen), al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.

Artikel 7: Klachtenprocedure

7.1 Iedere klacht zal door Feel Welles vertrouwelijk en respectvol worden behandeld.
7.2 Bij eventuele klachten gaan wij ervan uit dat zowel Feel Welles als de cliƫnt een eigen verantwoordelijkheidsaandeel heeft in de ontstane situatie.
7.3 Mocht er een klacht zijn, wordt geprobeerd de klacht in goed overleg tussen Feel Welles en de klager op te lossen. Officiƫle klachten kunnen schriftelijk of per e-mail aan Feel Welles kenbaar worden gemaakt. Binnen 1 week dient de ontvangst van de klacht door Feel Welles bevestigd te worden. De klacht dient door Feel Welles binnen vier weken te worden afgehandeld. Mocht er meer tijd nodig zijn om tot afhandeling van de klacht te komen, wordt de klager binnen deze vier weken met toelichting in kennis gesteld. Feel Welles geeft aan wanneer uitsluitsel verwacht kan worden.
7.4 Komt het onverhoopt niet tot een bevredigende oplossing, wordt de klacht doorgestuurd naar een onafhankelijke geschillencommissie. De geschillencommissie dient binnen twee weken een ontvangstbevestiging te versturen. De geschillencommissie dient de klacht binnen vier weken te hebben afgehandeld. Mocht er meer tijd nodig zijn om tot afhandeling van de klacht te komen, wordt de cliƫnt binnen deze vier weken met een toelichting in kennis gesteld. De geschillencommissie geeft aan wanneer uitsluitsel verwacht kan worden.
7.5 De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Eventuele consequenties worden door Feel Welles binnen twee weken afgehandeld.
7.6 Klachten en de wijze waarop de klachten zijn afgehandeld worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.
7.7 Het indienen van een klacht ontslaat de cliƫnt niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Feel Welles vervaardigde cursusmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een individuele sessie, cursus, training of workshop, berust bij Feel Welles, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8.2 Het copyright van het cursusmateriaal berust bij Feel Welles. Cliƫnten mogen het uitgereikte cursusmateriaal enkel voor eigen gebruik behouden.
8.3 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Feel Welles niet toegestaan om:
* Cursusmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van een fotokopie, microfilm, drukwerk of op welke andere wijze dan ook elektronisch of mechanisch.
* Cursusmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 9. Privacy en omgang met persoonsgegevens

9.1 Feel Welles houdt zich aan de afspraken zoals vermeld in de privacyverklaring met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.
9.2 Feel Welles gaat vertrouwelijk om met alle door cliƫnten verstrekte informatie.
9.3 De cliƫnt verplicht zich tot geheimhouding van wat hij of zij in het kader van de cursus, training of workshop over andere cliƫnten en hun werksituatie te weten is gekomen. Deze verplichting blijft na het beƫindigen van de individuele sessie, cursus, training of workshop bestaan. Schending van de geheimhoudingsplicht kan tot onmiddellijke beƫindiging van deelname aan de cursus, training of workshop leiden. Feel Welles sluit elke aansprakelijkheid in deze situatie uit.
9.4 Op de overeenkomst tussen Feel Welles en de cliƫnt is het Nederlands recht van toepassing.

Download de Algemene voorwaarden in PDF